Inwood Hill Park - Aug 21, 2016

Eight members, dry weather, many unidentified specimens.

*=new to park   **=new to city

 

Ascomycetes

Biscogniauxia atropunctata
*Chlorociboria sp.
(green stain, no fruiting bodies)
Daldinia childiae
Diaporthe sp.
Diatrype stigma
Endothia gyrosa
Eutypa sp.
Eutypa spinosa?
Hypomyces chrysospermus
Hypoxylon fragiforme
*Hypoxylon rubiginosum
Kretzschmaria deusta
Orbilia sp.
orange
Unknown sp.
Hysterioid sp. (no living material)
 

Boletes

Unknown sp.
tiny yellowish-brown undeveloped bolete
 

Crusts & Parchment

Botryobasidium sp.
Hydnophlebia chrysorhiza
Hydnoporia olivacea
Peniophora cinerea
Peniophora sp.
Peniophora medulla-panis?
Radulomyces copelandii
Steccherinum ochraceum
Stereum complicatum
Stereum complicatum
Stereum sp.
as Stereum ostrea
Unknown sp.
mustard yellow crust growing on Kretchmaria deusta
Unknown sp.
dark gray poroid crust very beautiful
Xylobolus frustulatus
 

Gasteromycetes

Phallus rubicundus
Scleroderma cepa
 

Gilled Fungi

*Crepidotus applanatus
Inocybe sp.
…(not Simocybe centunculus)
*Leucocoprinus birnbaumii
*Marasmius rotula
Mycena sp.
Mycena sp.
Panellus stipticus
Pleurotus ostreatus
Pluteus sp.
Russula sp.
mild flesh, red
*Tetrapyrgos nigripes
*Unknown sp.
Unknown sp.
Gymnopus/Collybia (?) sp. in grass … Poss. Gymnopus luxurians
Unknown sp.
white w/ attached gills
Unknown sp.
wiry stipe brown bell shaped
Unknown sp.
brownish Marasmius …poss Gymnopus dichrous
Unknown sp.
tan small cap w/ decurrent gills
 

Jelly Fungi

Exidia nigricans
as Exidia glandulosa
Exidia crenata
as Exidia recisa
Myxarium nucleatum
Naematelia aurantia
(with Stereum)
 

Myxomycetes

*Cribraria sp.
(?) fuzzy balls on stalks
Metatrichia vesparium
 

Polypores

Cerioporus leptocephalus
as Polyporus
Cerrena unicolor
Daedalea quercina
Daedaleopsis confragosa
Fulvifomes robiniae
as Phellinus robiniae
Fuscoporia gilva
Ganoderma curtisii
Ganoderma applanatum
Irpiciporus pachyodon
Neofavolus alveolaris
Niveoporofomes spraguei
as Fomitopsis spraguei
Trametes betulina
Trametes gibbosa
Trametes hirsuta
Trichaptum biforme
Unknown sp.
Resupinate polypore